Kiedy przedsiębiorca zyskuje status płatnika VAT?

Podatnik VAT ma zupełnie inne obowiązki niż płatnik VAT. Czasem się zdarza, że niektórzy przedsiębiorcy – zwłaszcza na samym początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – mylą te dwa pojęcia. Z naszego krótkiego poradnika dowiesz się, kiedy przedsiębiorca może zyskać status płatnika VAT. Zapraszamy do lektury!

Kto jest płatnikiem VAT?

Zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową płatnikiem VAT może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która według przepisów prawa podatkowego jest zobowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatek, a następnie do terminowego opłacenia go właściwemu organowi podatkowemu.

Dobrą ilustracją będzie relacja między podatnikiem a płatnikiem w kontekście ustawy PIT. W tym przypadku podatnikiem będzie pracownik (na podstawie przychodów ze stosunku pracy), natomiast płatnikiem – pracodawca, który według treści ustawy działa jako płatnik, czyli pobiera z wynagrodzenia podatek, a następnie wpłaca go do wskazanego urzędu skarbowego. Tego rodzaju czynności często wchodzą w zakres obsługi księgowej firmy. Podsumowując – płatnikiem VAT może być również naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy, sprzedający towary w imieniu podatnika, mającego status dłużnika egzekucyjnego.

Co jest obowiązkiem płatnika VAT?

Jak tłumaczą księgowi z biura księgowego Enigma z Łodzi, każdy płatnik, jeśli dokonuje sprzedaży towarów należących do podatnika, musi obliczyć podatek należny, a następnie pobrać go z pozostałego majątku podatnika, by wpłacić go do urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że płatnik VAT ma jeszcze jeden obowiązek – jest zobligowany do wystawienia faktury, która dokumentuje sprzedaż dokonaną w ramach egzekucji.

W ramach prowadzonej działalności płatnik VAT ma obowiązek przestrzegania przepisów ustawy VAT i treści Ordynacji podatkowej – właśnie w tych dokumentach przedstawiono najważniejsze zasady regulujące obowiązki płatników w polskiej rzeczywistości podatkowej. W przypadku uchybień płatnik ponosi odpowiedzialność – najczęściej odpowiada swoim majątkiem, jeśli nie dopilnował określonych obowiązków. W sytuacji, kiedy to podatek nie został pobrany z winy podatnika VAT, płatnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Author: prokat.pl